تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد . ارد بزرگ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * جایگاه پرستش گران کوهستان است...